Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Általános temetői tájékoztató

A temetési helyre vonatkozó előírások

Az egyes temetési helyek felszíni maximális külmérete az alábbi lehet:

Egyes sírhely 95 cm X 195 cm

Kettes sírhely 195 cm X 195 cm

Gyermeksír 80 cm X 120 cm

Urnafülke kész urnafülkékben

Urnasírhely 95 cm X 195 cm

Kétszemélyes sírbolt 195 cm X 195 cm

Négyszemélyes sírbolt 195 cm X 195 cm

Hatszemélyes sírbolt 195 cm X 195 cm

A sírhelyek egymás közti távolsága 30 cm, a sorok közti távolság 50 cm.

Temetés koporsóban vagy urnában történhet. Hamvak elszórása a temetőben nem lehetséges.

Sírhelyre szemből nézve nő jobbról, férfi balról temetendő, rátemetésnél és urnaelhelyezésnél ettől el lehet térni.

Koporsó elhelyezhető: egyes vagy kettes temetési helyen, megfelelő feltételek esetén rátemetéssel (legalább 1,6 m talajszint alatti temetéssel), illetve sírboltban.

Egy sírhelyen - rátemetéssel együtt számítva - legfeljebb két koporsó, és további három urna helyezhető el. Kivétel a sírbolt (kripta), amely koporsók elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint alatti, vagy kizárólag terepszint feletti építményből álló temetési hely, és méretét a befogadott koporsók száma határozza meg.

Hamvak elhelyezhetők: a kialakított, szabad urnafülkékben, urnasírhelyen vagy urnasírboltban, továbbá koporsós temetési helyen is.

Gyermeksírba maximum 110 cm koporsóméretig lehet temetni. Gyermeksírba urnában 14.életévét be nem töltött gyermek hamvait lehet temetni.

Urna koporsós temetési helyre is elhelyezhető. Urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni. Egy urnafülkébe legfeljebb kettő, egyes sírhelyre legfeljebb 3 urna helyezhető el. Sírboltba a sírbolt szabad alap területének megfelelő számú urna helyezhető el úgy, hogy egy urnára legalább 0, 5 m2 terület jusson.

Síremlékre vonatkozó előírások

A síremlék, sírbolt létesítésénél a sorokban a fejrésznél kell egyenes vonalban igazodni. Igazodni kell továbbá minden sor 1.sorszámú sírhelyénél, a főúttal párhuzamosan egyenes vonalban, valamint lehetőség szerint a középső gyalogút két oldalán is.

A síremléket szilárd alapra kell helyezni. Az alapot a balesetveszély elkerülése érdekében teljes mértékben a földbe kell süllyeszteni. A síremlék, sírbolt felépítménye nem foglalhat el a jelen szabályzatban meghatározott sírhelyméretnél nagyobb területet, járólapokkal körberakva is a két oldalon legfeljebb +15-15 cm-t foglalhat el.

A síremlék, sírdomb magassága max. 50 cm magas lehet a terep felszíntől számítva.

A temetőben történő munkavégzést a temetőgondnoknak a munkavégzés megkezdését megelőző 2 munkanappal be kell jelenteni. Bejelenthető telefonon, vagy e-mailben, továbbá személyes egyeztetéssel.

Folyamatban lévő temetés alatt, valamint vasárnap, egyházi ünnepnapon, mindenszentek és halottak napján a temetőben munkát végezni nem lehet. E tilalom megszegése a továbbiakban temetőben való munkavégzéstől történő eltiltást vonhat maga után.

A munkavégzés megkezdése előtt a kőfaragó vállalkozó köteles megkeresni a temetőgondnokot, és vele a helyszínen egyeztetni a tervezett síremlék méreteit, jellegét, bemutatva azt, hogy a tervezett síremlék a jelen szabályzat feltételeinek megfelel.

Síremlék, sírbolt felállítása a személyes egyeztetés után, a létesítési engedély temetőgondnok részéről történő átadását követően történhet.

A síremlék, sírbolt kivitelezési munkáinak befejezését követően a temetőgondnokot értesíteni kell, hogy a jelen szabályzatban foglaltak betartását ellenőrizhesse.

Nem helyezhető el a temetőben

- a temetési helyen túlterjeszkedő,

- közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott

síremlék.

Távolban nyugvó személy emlékére is emelhető síremlék, illetve létesíthető felirat, ebben az esetben azonban a szövegben utalni kell arra, hogy az elhunyt nem a csákvári katolikus temetőben nyugszik.

A szabályzatnak nem megfelelő síremlék létesítése esetén a munkát végző kötelezhető a síremlék saját költségén történő elbontására és szabályzatnak megfelelő átépítésére.

A síremléket állító vállalkozó köteles a síremlék balesetmentes elhelyezését, fennállását biztosítani, az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik.

Sírkő maradvány, törmelék hulladékgyűjtő helyen nem helyezhető el. Temetői munka végzése során kitermelt föld a kijelölt földlerakó helyen helyezhető el. Bontott síremlék üres sírhelyen, közlekedő úton, sírhelyek között nem tárolható. A munkavégzés során keletkezett törmeléket a munkát végző vállalkozó köteles a munkavégzést követően haladéktalanul elszállítani. Valamely felsorolt tilalom megszegése a továbbiakban temetőben való munkavégzéstől történő eltiltást vonhat maga után. Az eltiltásról a temetőgondnok előterjesztése alapján a képviselőtestület dönt.

A síremlékkel az rendelkezik, aki a sírhely felett rendelkezik. Ha a rendelkezésre jogosult, illetőleg örököse az újraváltani elmulasztott sírhelyre kitűzött kiürítési felszólítást követően a kiürítésről egy éven belül nem intézkedik, a kiürítési felszólítás kitűzésének időpontját követő egy év elteltével a síremlék tulajdonjoga a plébániára száll, aki azt más személy részére értékesítheti, vagy elbontathatja. Ez esetben a sírhely felett rendelkezésre jogosultat kártalanítás nem illeti meg.

A sírhely gondozására vonatkozó előírások

A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles gondoskodni a síremlék állagmegóvásáról, balesetveszély esetén annak kiküszöböléséről. A síremlék vagy sírbolt helyreállításáig az adott temetési helyen újabb temetés nem engedélyezhető, a sírhelymegváltás lejárta esetén a sírhely újraváltása megtagadható.

A sírhely és körülötte 30 cm-es sáv gondozására, rendben tartására elsődlegesen a sírhely felett rendelkezésre jogosult, halála esetén örököse köteles. A sírhely gondozása során köteles a síremlék állapotát figyelemmel kísérni, a kegyeleti körülményeknek nem megfelelő, illetve balesetveszélyes síremlék eltávolításáról vagy megjavításáról haladéktalanul gondoskodni. A sírhelyen elhelyezett növények életben tartása érdekében jogosult a temető közkútjaiból vizet vételezni, vizet más célra nem használhat, és a temetőből nem vihet ki.

Sírhelyen kizárólag a síremlék díszítésére szolgáló tárgyak (virágok, vázák, koszorúk) helyezhetők el.

A sírhely által határolt területen kívül cserjét, fát ültetni tilos. A sírhelyre 1 méternél magasabbra növő, illetve a sírhely méretén túlterjeszkedő cserjét, fát nem szabad ültetni.

A sírhely gondozása során keletkezett hulladékot (növény, koszorú, mécses) a kijelölt hulladékgyűjtő helyek egyikénél kell elhelyezni.

Temetésre, temetkezésre vonatkozó előírások

A temetőben egyházi és világi szertartás szerint is végezhető temetés. A világi szertartás a kegyeleti helyhez méltó módon, előzetesen a temetőgondnoknál bejelentve végezhető. Világi szertartás szerinti temetés végzése esetén a temettető köteles az aktuális díjszabásnak megfelelő temetőfenntartási díjat fizetni.

Temetkezési szolgáltatást csak az végezhet, aki megfelel a szolgáltatókra vonatkozó előírásoknak. A temetési szolgáltató az előírásoknak megfelelően köteles eljárni.

A temetőben vállalkozóként munkát kizárólag azok végezhetnek, akik a szolgáltatók részére előírt 4.000 Ft temetőfenntartási díjat befizették. Temetőfenntartási díjat kell fizetni a temetésért, urnaelhelyezésért, síremlék ill. sírbolt állításáért, felújításáért, síremlék végleges eltávolításáért, valamint sírjel gépi eszközökkel történő tisztításáért.

A temetőfenntartási díj magában foglalja a munkavégzéshez szükséges vízhasználatot is.

A temetőben tanúsítandó magatartás szabályai

A temetőben mindenki köteles illő magatartással, kegyelettel viselkedni, és erre másokat is jogosult figyelmeztetni.

A temetőben mindenki saját felelősségére tartózkodhat. A látogatót ért kárért, sérülésért a tulajdonos felelősséget nem vállal.

A temetőbe - vakvezető kutya kivételével - állatot bevinni tilos.

Tizennégy év alatti gyermek a temetőt csak felnőtt felügyeletével látogathatja.

Mindenki felelős a temetőben általa okozott kárért, illetve a felügyelete alatt álló személy által okozott kárért.

A temetőben munka úgy végezhető, hogy ne sértse a hozzátartozók, látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Temetés alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást. A munkavégzés során a szomszédos sírhely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A temetői munkavégzés ideje alatt a sírhelyek látogatását nem lehet akadályozni.

A temetési nyilvántartás

A temetési nyilvántartást a temetőgondok vezeti. A nyilvántartó könyvbe, illetve a sírboltkönyvbe az eltemettető, annak igazolt örököse, valamint a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy, továbbá írásos meghatalmazottjuk, illetve hatósági megkeresés alapján a hatóság tekinthet be.

A temetőgondnok ügyfélfogadást előre egyeztetett időpontban az otthonában tart. Lakcímét, elérhetőségeit a temető hirdetőtáblájára ki kell függeszteni.

Csákvár, 2017.május

Gerendai Sándor plébános